Smoky Mountain Wedding Association

PO Box 1621

Gatlinburg, TN 37738

Smoky Mountain Wedding Association is a non-profit organization dedicated to promoting the Wedding industry in the Gatlinburg and the Smoky Mountain area.